Disclaimer

 

Verbeterjezorg.be is een initiatief van i12 social innovation. i12 social innovation is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze website en voor de inhoudelijke opzet van deze website. De gebruikers, zowel zorgverleners als patiënten/cliënten, zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen op de website geplaatste informatie.

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

De tot stand koming van Verbeterjezorg.be en de verwerking van de gegevens op Verbeterjezorg.be is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. i12 social innovation kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op Verbeterjezorg.be is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Verbeterjezorg.be c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de via Verbeterjezorg.be aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

i12 social innovation is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van Verbeterjezorg.be voor gebruiker. i12 social innovation is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Tevens is zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Eigendomsrechten

Alle rechten op Verbeterjezorg.be berusten bij i12 social innovation voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op Verbeterjezorg.be. Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van i12 social innovation op de website. Gebruiker mag de inhoud van Verbeterjezorg.be slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken tenzij schriftelijk anders met het i12 social innovation is overeengekomen.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen van Verbeterjezorg.be zonder toestemming van i12 social innovation te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, dan kunt  u via info@verbeterjezorg.be contact opnemen met i12 social innovation. 

Antwerpen, 1 september 2011


Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact