VoorwaardenHuisregels

1. Dienstverlening 'Verbeter je zorg'
'Verbeter je zorg' biedt een platform voor communicatie tussen zorgverleners en patiënten/cliënten en kan geen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van www.verbeterjezorg.be .

2. Profiel/account
2.1 Om gebruik te kunnen maken van 'Verbeter je zorg', doet u als patiënt/cliënt een melding en maakt daarmee een eigen profiel aan (combinatie van ervaring/idee, e-mailadres en een aantal persoonlijke gegevens). Als zorgverlener maakt u een account aan. 'Verbeter je zorg' kan bij overtreding van de huisregels besluiten om het profiel/ account te verwijderen.
2.2 U staat er jegens 'Verbeter je zorg' voor in dat de informatie die u aan 'Verbeter je zorg' verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder uw persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres. U stemt ermee in dat wij uw gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van deze website.
2.3 Als u jonger bent dan zestien (16) jaar, hebt u voor het doen van meldingen op ‘Verbeter je zorg’ toestemming nodig van uw ouder en voogd. Indien u uw aanmelding verstuurt en accepteert, garandeert u dat u zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming heeft van uw ouders of voogd voor het doen van een melding/aanmaken van een profiel.
2.4 U mag geen profiel/account aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon u daarvoor toestemming heeft gegeven.
2.5 Als zorgverlener bent u zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en u zult anderen geen toegang verlenen tot 'Verbeter je zorg' met behulp van uw account.
U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat u ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.
2.6 Als zorgverlener mag u op elk gewenst moment uw account beëindigen via het versturen van een e-mail naar  info@verbeterjezorg.be onder vermelding van 'Afmelding zorgverlener'.

3. Gebruik van de Website
3.1 Het gebruik van 'Verbeter je zorg' is alleen toegestaan indien u gerechtigd bent, dat wil zeggen dat u:
- formele toestemming heeft en (als zorgverlener) wachtwoordeigenaar bent,
- ouder bent dan 16 jaar of jonger (met toestemming van ouder/voogd), en
- dat u handelt in overeenstemming met deze huisregels en de disclaimer op deze website.
3.2. De activiteiten die u verricht in het kader van 'Verbeter je zorg' mogen niet:
(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van 'Verbeter je zorg' of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van 'Verbeter je zorg' te omzeilen;
(v) een commercieel karakter hebben, tenzij 'Verbeter je zorg' hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens 'Verbeter je zorg' en/of een derde.

4. Verboden content
4.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die u niet ter beschikking mag stellen via 'Verbeter je zorg' (het eindoordeel in deze ligt bij het team van ‘Verbeter je zorg’):
(i) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) Content die naar de mening van 'Verbeter je zorg' in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van 'Verbeter je zorg' of derden worden geschonden;
(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie worden opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Verbeter je zorg' commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;
(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

5. Advertenties
Advertenties zijn niet toegestaan op 'Verbeter je zorg'.

6. Kennisgeving onrechtmatige content
6.1 Als u van mening bent dat een gebruiker van 'Verbeter je zorg' inbreuk pleegt op uw rechten of deze huisregels overtreedt, verzoeken we u om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail aan info@verbeterjezorg.be . Wij zullen de melding onderzoeken en een oplossing voorstellen. Deze kennisgeving dient:
(i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt is te vinden op de website van 'Verbeter je zorg';
(ii) een verklaring te bevatten dat er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw rechten en waarom dat zo is;
(iii) contactinformatie te bevatten waar 'Verbeter je zorg' contact met u kan opnemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
(iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in uw kennisgeving juist en volledig is en – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat u de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
(v) - te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
(vi) - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.
6.2 'Verbeter je zorg' heeft het recht om de kennisgeving door te sturen aan de persoon (personen) of onderneming die verantwoordelijk is voor de inhoud/content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
6.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de inhoud/content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door 'Verbeter je zorg' worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
6.4 'Verbeter je zorg' kan een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in België, welke aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
6.5 'Verbeter je zorg' zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft. Wel is het team bereid tot bemiddeling.

7. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
7.1 Het opzegtermijn van een 'Verbeter je zorg' account bedraagt 1 maand. Het abonnement/ de licentie wordt per jaar aangegaan.

7.2. Ook het team van ‘Verbeter je zorg’ kan een account afsluiten indien:
(i) u handelt in strijd met deze huisregels, of
(ii) we van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uw zelf, aan andere gebruikers of aan 'Verbeter je zorg' kunnen toebrengen.
'Verbeter je zorg' is hiervoor niet aansprakelijk.
7.3 'Verbeter je zorg' garandeert niet dat de dienst van 'Verbeter je zorg' te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.


Formele afspraken ‘Verbeter je zorg’ met deelnemende zorgverleners

De organisatie van ‘Verbeter je zorg’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die deelname aan ‘Verbeter je zorg’ kan opleveren. Wij verwijzen naar de Disclaimer op deze website.

Bovenstaande Huisregels zijn opgesteld om het gebruik van ‘Verbeter je zorg’ zo goed mogelijk te regelen en te laten verlopen. Men dient hiervan kennis te nemen voordat men een profiel aanmaakt, ervaring meldt en voordat men als zorgverlener een account opent.

Patiënten/cliënten melden hun ervaring. Dit kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn. Patiënten/cliënten kunnen er zelf voor kiezen om bij de melding wel of niet hun naam te melden. U krijgt al deze reacties al dan niet anoniem te zien. Wij vragen u dan ook open te staan voor alle soorten ervaringen.

Op de vraag van patiënten/cliënten of het indienen van een negatieve ervaring niet tegen hen werkt geven wij onderstaand antwoord:
" Als u een ervaring verstuurt, krijgt uw geaboneerde zorgverlener die direct door. Dit kan natuurlijk ook een negatieve ervaring zijn. Misschien was het zelfs een ervaring die u gekwetst heeft of waardoor u schade heeft geleden. Vaak zal de zorgverlener zelf ook weten dat iets niet goed is gegaan en zal uw melding niet als een verrassing komen. Uw melding geeft dan uw zorgverlener echter wel de kans om te kijken of er verbeteringen of correcties mogelijk zijn en om soortgelijke ervaringen voor anderen te voorkomen. Misschien was uw zorgverlener zich er helemaal niet van bewust van het feit dat u een vervelende ervaring had. Dan is het goed dat hij of zij dit nu wel weet. Zorgverleners die deelnemen aan 'Verbeter je zorg' weten dat ze ook negatieve ervaringen door kunnen krijgen en staan daar voor open. Wij spreken met hen af dat ze zorgvuldig omgaan met meldingen en dat de meldingen geen additionele schade mogen opleveren voor patiënten.
Misschien heeft u als melder er zelfs een vervelend gevoel bij als u een ervaring verstuurt omdat u denkt dat u geen kritiek mag geven. Wellicht kan u dat gevoel voorkomen als u uw melding, ook als het om een negatieve ervaring gaat, zo opbouwend/positief mogelijk tracht te beschrijven en tevens aan te geven hoe het wellicht een volgende keer voorkomen kan worden. Daar is 'Verbeter je Zorg' nu net voor bedoeld."
  

Wij willen graag met u afspreken dat u als zorgverlener zorgvuldig omgaat met meldingen en dat meldingen geen additionele schade mogen opleveren voor patiënten/cliënten. Indien er een conflict ontstaat n.a.v. een melding kunt u het team van ‘Verbeter je zorg’ altijd inschakelen voor bemiddeling.

Tenslotte ontvangt u als zorgverlener een persoonlijke username en wachtwoord. Het is van belang dat u dit niet aan derden ter beschikking stelt in verband met de privacy en om misbruik van het systeem te voorkomen.

‘Verbeter je zorg’ stelt alles in het werk om het systeem optimaal te laten werken t.b.v. patiënten/cliënten en u als zorgverlener. U kunt knelpunten en aandachtspunten per e-mail melden via info@verbeterjezorg.be .

Het ‘Verbeter je zorg’- team


Antwerpen, 1 september 2011

 


Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact